Projekt Dywidenda z PZU

Jeżeli na dzień 30 czerwca 2007 roku byli Państwo akcjonariuszami PZU SA nasz nowy Projekt na pewno spotka się z Państwa zainteresowaniem. Proponujemy pomocy w uzyskaniu należnego naszym zdaniem odszkodowania, z tytułu pokrzywdzenia w wyniku pozbawienia Państwa dywidendy za rok 2006r.

Dlaczego istnieje szansa na odszkodowanie?

W 2006 roku PZU SA wypracowało ponad trzy miliardy złotych zysku, który mógł zostać podzielony pomiędzy akcjonariuszy. Zgodnie z realizowaną od wielu lat przez PZU praktyką, która znalazła formalne potwierdzenie w przyjętej przez zarząd polityce dywidendowej, spółka corocznie wypłacała dywidendę na poziomie 25% – 50% zysku. Praktyka ta trwała do 2007 roku, gdy nastąpiło zaostrzenie konfliktu dwóch największych akcjonariuszy spółki a Skarb Państwa postanowił zablokować wypłatę dywidendy za 2006 rok doprowadzając swoimi głosami do podjęcia uchwały o pozostawieniu zysku w spółce.

Swój sprzeciw wobec uchwały zgłosiło szereg mniejszościowych akcjonariuszy i zaskarżono ją do sądu. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, który następnie został podtrzymany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie i Sąd Najwyższy, uchwała została uchylona. Sądy jednoznacznie potwierdziły, iż podjęta uchwała, która pozbawiała akcjonariuszy dywidendy, pomimo że sytuacja finansowa spółki pozwalała na jej wypłatę, była sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz krzywdziła akcjonariuszy mniejszościowych. 

W skutek podjęcia uchwały nr 8/2007, na mocy której zysk za rok obrotowy 2006 pozostawiono w spółce zamiast wypłacić go akcjonariuszom, kilkadziesiąt tysięcy akcjonariuszy mniejszościowych zostało poszkodowanych. W naszej opinii każdy kto był Akcjonariuszem na dzień 30 czerwca 2007 roku czyli na dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został poszkodowany. Zgodnie z literą prawa możemy ubiegać się o odszkodowanie w szacunkowej wysokości od 9 do 19 zł za jedną akcję PZU a możliwość jego uzyskania nie wymaga ponoszenia przez naszych Klientów z góry żadnych kosztów.

Nasza propozycja:

Przygotowaliśmy wariant współpracy zakładający przystąpienie do Projektu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wstępnych związanych z procedurą uzyskania odszkodowania.
Przez przystąpienie do Projektu rozumiemy zgodę na reprezentowanie interesów w sądzie w zakresie uzyskania odszkodowania za niewypłaconą przez PZU dywidendę za rok 2006. W tym wariancie wszystkie koszty procesów sądowych są ponoszone tylko i wyłącznie przez Wspólną Reprezentację. Nasze wynagrodzenie zostanie pokryte wyłącznie z uzyskanego odszkodowania i wyniesie 40% od jej wartości. Prosimy mieć na uwadze, że o odszkodowanie może starać się również inwestor, spadkobierca lub osoba, która sprzedała akcje.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014r. zamknęliśmy listę akcjonariuszy, w których imieniu będziemy składali pierwszy pozew przeciwko PZU.

   UWAGA - termin kolejnego pozwu nie jest jeszcze znany, jednak nadal mogą Państwo przystępować do projektu i podpisywac z nami umowę.    

Sugerujemy jednak jak najszybsze podjęcie decyzji i przyłączenie się do wspólnej walki o odszkodowanie.

 

Procedura ubiegania się o odszkodowanie w projekcie Dywidenda z PZU:

Aby ubiegać się o odszkodowanie wystarczy wypełnić 4 egzemplarze umowy i wszystkie 4 egzemplarze odesłać na adres jak w umowie lub przyjść z umowami do naszego najbliższego punktu obsługi klienta.

UMOWA DO PROJEKTU DYWIDENDA

 Wzór umowy przystąpienia do Projektu PZU

Jak wypełnić załączone Umowy:
Umowa zlecenia wraz z powierniczym przelewem wierzytelności w celu jego wykonania – jest standardową umową stosowaną przez Wspólną Reprezentację na potrzeby reprezentacji akcjonariuszy przed sądami powszechnymi. Umowa w pełni zabezpiecza wszelkie prawa akcjonariuszy.
Egzemplarze umowy należy uzupełnić we wszystkich pustych polach oznaczonych ____________________.
Następnie złożyć czytelny podpis w miejscu Akcjonariusz.