Kolejny sukces Wspólnej Reprezentacji

20 marca 2014r. sejmowa Komisja Ustawodawcza badała konstytucyjność ustawy konsolidacyjnej.

Dla wszystkich poszkodowanych akcjonariuszy, którzy przystąpili do Wspólnej Reprezentacji najistotniejsze w tej sprawie jest to, że Sejm RP jest zgodny ze stawianymi przez nas zarzutami!

W szczególności, m.in:
(…) W ocenie Sejmu brzmienie ustawy konsolidacyjnej nie dopuszcza i nie zakłada zastosowania przy zamianie akcji mechanizmu jednostronnej redukcji liczby akcji spółki konsolidującej (…)

(…) Zdaniem Komisji Ustawa Konsolidacyjna nie daje przyzwolenia na nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa „nadwyżki” akcji spółki konsolidowanej przedstawionych do zamiany przez akcjonariuszy(…)

(...) Biuro Analiz Sejmowych – ze względów proceduralnych – dystansuje się od zajęcia stanowiska, co do konstytucyjności przepisów rozporządzenia w sprawie trybu zamiany akcji, mając jednak świadomość, że na tym tle występuje wiele zarzutów natury konstytucyjnoprawnej.(...)

Powyższe potwierdza zarzuty stawiane przez nas Ministrowi Skarbu Państwa. Dla przypomnienia, również Prokurator Generalny w swoim stanowisku wskazał na naruszenie Konstytucji RP przez Ministra Skarbu Państwa.

Ponadto podczas obrad Komisji poseł Ryszard Kalisz zwrócił uwagę, że obecny Minister Skarbu Państwa podtrzymuje stanowisko swojego poprzednika Aleksandra Grada, również łamiąc w ten sposób Konstytucję, co może stanowić przesłankę do postawienia go przed Trybunałem Stanu. Poseł Ryszard Kalisz został wyznaczony przez Komisję do zaprezentowania stanowiska Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem Wspólnej Reprezentacji w tej sprawie. Komunikat dostepny jest w naszym dziale TUTAJ