Aktualności

04 Kwi

Sprawa wobec PGE

22.03.2023r. Sąd wybrał dr Radosława Piekarza na biegłego, który ma wykonać opinię uzupełniającą z zakresu cen transferowych. Opinia dotyczyć będzie tzw. marży PGE tj. marży w hurtowym obrocie energią elektryczną. Zgodnie z treścią „raportów z wycen” oraz „ksiąg założeń” w wycenach wykonanych na okoliczność połączenia zastosowano marżę w wysokości 4% powołując się na „dotychczasowy poziom stosowanych marż”, natomiast z dowodów zgromadzonych w aktach wynika, że „dotychczasowy poziom marż wynosił 1,35%”. W naszej ocenie okoliczność ta w sposób istotny wpływa na wartość parytetów wymiany akcji, a tym samym ma wpływ na wartość odszkodowania, o które walczymy. Dodatkowo Zarządy spółek z GK PGE uznały, że mogą działać samodzielnie na hurtowym rynku energii bez konieczności płacenia jakiejkolwiek marży, co wynika z danych zaprezentowanych dla potrzeb tzw. testów na utratę wartości aktywów. Ponieważ dr Radosław Piekarz był wcześniej pracownikiem PwC oraz w jego profilu na linkedin widoczne są relacje z osobami z PwC, co w naszej ocenie nie daje gwarancji jego bezstronności w sprawie, złożyliśmy wniosek o jego wyłączenie od opiniowania w prowadzonym postępowaniu. Mając jednak na uwadze, że już wcześniej informowaliśmy sąd o wskazanych wyżej okolicznościach dotyczących dr Radosława Piekarza, należy zakładać, że wniosek ten zostanie oddalony. Wniosek o wyłączenie biegłego musieliśmy jednak złożyć, aby zachować możliwość podnoszenia zarzutów wobec dr Radosława Piekarza na późniejszym etapie postępowania w przypadku gdyby wydana opinia okazała się nierzetelna.

więcej >

13 Sty

Dywidenda z PZU

Szanowni Państwo, życząc samych sukcesów w Nowym Roku, pozwoliliśmy sobie podsumować aktywność Sądu w sprawie przeciwko PZU w 2022 roku i tak:
- odbyły się 4 rozprawy
- sąd wysłał 31 różnych pism, wydał 3 zarządzania oraz 1 postanowienie
- do sądu wpłynęło 20 różnych pism
Wielu z Państwa może wydawać się, że w sprawie nic się nie dzieje, jednak jak widać „zakulisowo” pracy jest naprawdę sporo i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej wyroku.

więcej >

13 Sty

sprawa wobec Skarbu Państwa

09.01.2023 Zgodnie z wyznaczonym nam terminem odnieśliśmy się do stanowiska Rządu RP wskazując, że zgodnie z przebiegiem negocjacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP, zapisy ustawy miały gwarantować zamianę akcji w oparciu o taką samą wartość jaką uzyskał Skarb Państwa podczas przenoszenia własności swoich akcji. Dokładnie takie stanowisko zajmował Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto nie można mówić o dobrowolności zamiany akcji w sytuacji, gdy pracownicy/akcjonariusze zostali zupełnie pozbawieni informacji o wartości zamienianych akcji. Sytuacja, do której doszło w wyniku zawarcia umów zamiany akcji spowodowała, że Skarb Państwa uzyskał niczym nieuprawniony zysk kosztem pracowników/akcjonariuszy. Pomimo naszego przekonania o słuszności stawianych zarzutów, pragniemy podkreślić, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest bardzo trudne z tego względu, że Trybunał bardzo niechętnie ingeruje w wyroki wydane na poziomie krajowym. Trzymajcie jednak za nas kciuki.

więcej >

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .  

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.