Aktualności

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .  

09 Kwi

Sprawa wobec PGE

09.04.2021r.Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przeprowadzeniu obszernych dowodów obejmujących dokumentację cen transferowych spółek z Grupy PGE za lata 2007-2014 oraz szeregu umów powiązanych z rozliczeniami realizowanymi w transakcjach wewnętrznych. Równocześnie Sąd przychylił się do wniosku biegłych powołanych w sprawie o konieczności rozszerzenia zespołu biegłych o specjalistę w zakresie cen transferowych wyznaczając stronom 14 dniowy termin na wskazanie swoich kandydatów.

więcej >

23 Mar

sprawa wobec Skarbu Państwa

24.03.2021r. WYROK TK

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy stanowiące w ocenie sądów podstawę nieekwiwalentnej zamiany akcji są zgodne z zasadami ochrony prawa własności wynikającymi z art. 64 konstytucji dotyczącego ochrony prawa własności. Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu odniósł się jedynie do części zarzutów zgłaszanych przez nas w Skardze Konstytucyjnej i w pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Wydane orzeczenie niesie za sobą negatywne konsekwencje dla prowadzonych przez nas postępowań przed sądami powszechnymi. Należy spodziewać się, że sądy będą oddalały nasze powództwa skierowane przeciwko Skarbowi Państwa. Szerszy komentarz zamieścimy po uzyskaniu dostępu do pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

link do wyroku:
WYROK TK

więcej >

24 Lut

Dywidenda z PZU

24.02.2021 – planowana na dzisiaj rozprawa w sprawie prowadzonej przez Wspólna Reprezentacja S.A. przeciwko PZU S.A. została odwołana ze względu na zaprzestanie orzekania w Sądzie Okręgowym przez sędziego referenta, który prowadził dotychczas sprawę. W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie nowego sędziego, który będzie kontynuował postępowanie.

więcej >

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.