Aktualności

27 Wrz

sprawa wobec Skarbu Państwa

12.07.2022 W Polsce spółka wyczerpała wszystkie możliwości prowadzenia spraw sądowych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z czym zostały skierowane skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pierwsza z nich została przyjęta i nadano jej „priorytetową procedurę”. Trybunał Praw Człowieka będzie rozstrzygał czy Rząd RP (Polska) naruszył „prawo do uczciwego/rzetelnego procesu” oraz „prawo do ochrony własności”. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ma swoją specyfikę i nie jest łatwo uzyskać w nim orzeczenia obejmującego naprawnienie pełnej szkody zgłaszanej przed sądami krajowymi, co powoduje, że sam fakt przyjęcia skargi do rozpoznania w żadnym stopniu nie gwarantuje w pełni pozytywnego rozstrzygnięcia. Rząd RP ma czas do 4.10.2022 na zaprezentowanie swojego stanowiska.

więcej >

17 Wrz

Sprawa wobec PGE

31.08.2022r. W chwili obecnej trwa prowadzona przez Sąd procedura wyłaniania kandydatury na biegłego z zakresu cen transferowych. Sąd dotychczas zwrócił się do kilku kandydatów, z których tylko jeden wyraził wolę sporządzenia opinii jednakże ze względu na powiązania zawodowe w przeszłości tego kandydata z PwC (tj. spółką która jako interwenient uboczny jest stroną postępowania) zgłosiliśmy swój sprzeciw do tej kandydatury. Liczymy na to, że Sąd wyłoni kandydata, który w sposób bezstronny sporządzi opinię (o ile biegły uzna, że na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach jest to w ogóle możliwe).

więcej >

30 Sie

Komunikacja z Akcjonariuszami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej „Ustawa”, Zarząd spółki Wspólna Reprezentacja informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 K.S.H. w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Wspólna Reprezentacja jako podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski BDM SA („BDM”). Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1.03.2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1.03.2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Skłodowskiej-Curie 25/3 w Katowicach w dni robocze w godzinach 9 – 16 celem rozpoczęcia procedury obowiązkowej dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi i jest bez opłat ze strony akcjonariusza. Każdy akcjonariusz powinien złożyć również wypełniony wzór Oświadczenia Akcjonariusza w celu przekazania BDM informacji ułatwiających kontakt BDM z Akcjonariuszem.

Do pobrania:

Oświadczenie Akcjonariusza .  

Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez BDM SA .  

Tabela opłat i prowizji BDM SA .  

24 Lut

Dywidenda z PZU

24.02.2021 – planowana na dzisiaj rozprawa w sprawie prowadzonej przez Wspólna Reprezentacja S.A. przeciwko PZU S.A. została odwołana ze względu na zaprzestanie orzekania w Sądzie Okręgowym przez sędziego referenta, który prowadził dotychczas sprawę. W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie nowego sędziego, który będzie kontynuował postępowanie.

więcej >

31 Mar

Zawieszenie działalnościu Biura w Bełchatowie

Z dniem 1 kwietnia 2020r. do odwołania zawieszamy działalność Punktu Obsługi Klienta w Bełchatowie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem w Katowicach.