Aktualności

14 Mar

DRUGI POZEW O ODSETKI

Data: 14.03.2019

27 lutego 2019 Sąd Najwyższy oddalił Skargę Kasacyjną wniesioną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Tym samym utrzymany został w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zasądzający odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy przez spółki z grupy PGE.

Do osób, które zawarły umowę z Socrates w powyższej sprawie zostanie skierowany list z informacją na temat terminu wypłaty środków. W chwili obecnej część środków jest zabezpieczona w depozycie sądowym w związku z wniesioną przez PGE GiEK S.A. sprawą o pozbawienie prawomocności tytułu wykonawczego uzyskanego przez Socrates Investment. Powyższe postępowanie opóźni wypłatę części środków.

Odsetki od nieterminowej wypłaty otrzymają TYLKO osoby, w imieniu, których złożono pozew.


Data: 07/01/2019

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy kasacyjnej na 27 lutego 2019r. Wszystkie do tej pory sprawy zostały wygrane.


Data: 21/05/2018

Dnia 18 maja 2018r Sąd Najwyższy zdecydował o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpatrzenia. Z informacji telefonicznej uzyskanej w sądzie wynika, że najwcześniej w IV kwartale 2018 możemy spodziewać się wyznaczeniu terminu rozprawy.


Data: 20/04/2018

Sąd Najwyższy wyznaczył na 18.05.2018 termin posiedzenia niejawnego, na którym zapadnie decyzja o przyjęciu skargi kasacyjnej wniesionej przez PGE GiEK S.A. do rozpoznania lub o odmowie jej rozpatrzenia.


Data: 27/11/2017

Dnia 20 października 2017 odbyła się rozprawa apelacyjna, która zakończyła się pozytywnym dla Państwa wyrokiem. PGE wniosło jednak skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku, co w praktyce oznacza, że wypłata środków na Państwa rzecz może zostać opóźniona do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy. Może to potrwać około 1 roku.


 Data: 4/05/2017

Dnia 20 kwietnia 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi od przegranej sprawy w Sądzie Okręgowym o odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej. 


 Data: 6/02/2017

6 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na rzecz Socrates kwotę odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy wraz z dalszymi odsetkami dla osób objętych drugim pozwem. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, PGE ma prawo do wniesienia apelacji.

20 Lis

sprawa wobec PGE

Dnia 20 listopada 2018 odbyło się kolejne posiedzenie sądu. Obie Strony po wspólnych rozmowach przedstawiły propozycję biegłych. Sędzia zdecydował wysłać zapytanie do wszystkich kandydatów czy podejmą się sporządzenia opinii w tej sprawie oraz za jaką stawkę. Po udzieleniu przez nich odpowiedzi zostanie wybranych dwóch biegłych po jednym spośród kandydatów wskazanych przez Socrates Investment S.A. oraz PGE S.A.


 5 października 2018 odbyła się rozprawa, podczas której nowy Sędzia Łukasz Oleksiuk wysłuchał Stron (powoda czyli Socrates, pozwanego czyli PGE oraz interwenienta ubocznego czyli PWC) w zakresie zarzutów dotyczących pracy biegłego prof. Radosława Pastusiaka. Sąd podjął decyzję o wyłączeniu wybranego dotychczas biegłego oraz dał Stronom 14 dni na próbę polubownego wspólnego wyboru nowego biegłego. Termin kolejnej sprawy wyznaczono na 20 listopada 2018.


Na dzień 5 października 2018 Sędzia Łukasz Oleksiuk wyznaczył termin kolejnej rozprawy. Do tego czasu Sędzia zbada dowody stron celem rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie biegłego. Sądzia zobowiązał pełnomocników stron oraz pełnomocnika interwenienta ubocznego tj. PwC, aby wskazały inne osoby poza biegłym Radosławem Pastusiakiem, które mogłyby sporządzić opinię w przedmiotowej sprawie.


13.06.2018 nastąpiła zmiana sędziego. Dotychczas sprawę prowadził Przewodniczący Wydziału Gospodarczego Sędzia Maciej Kruszyński, który został delegowany decyzją Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. W związku z powyższym do rozpatrzenia sprawy został wyznaczony Sędzia Sądu Rejonowego Pan Łukasz Oleksiuk delegowany decyzją Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie z Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W związku z wnioskiem Interwenienta Ubocznego spółki PwC sp. z o.o. o wyłączenie biegłego, Pan dr hab. Radosław Pastusiak 20.07.2018 r. zwrócił akta do Sądu Okręgowego w Warszawie bez opinii. W najbliższych miesiącach spodziewamy się decyzji sądu w przedmiocie zmiany biegłego bądź utrzymania decyzji o powołaniu biegłego dr hab. Radosława Pastusiaka.

Wybór biegłego został dokonany w marcu 2017 roku. PwC złożyło wniosek o jego zmianę dopiero na miesiąc przed terminem wydania przez niego opinii czyli po roku od jego wyboru. Mamy tutaj przykład w jaki sposób może przeciągnąć się postępowanie sądowe, dlatego nie sposób przewidzieć terminu jego zakończenia.


20 czerwca 2018 biegły sądowy dr. hab Radosław Pastusiak w telefonicznej rozmowie z pracownikiem sądu poprosił o dodatkowe 2-3 tygodnie na sporządzenie opinii.


Sąd przychylił się do wniosku biegłego i wydłużył  termin na przygotowanie opinii do 20.06.2018r.


17 kwietnia 2018: W sprawie przeciwko PGE S.A. 11.04.2018 do Sądu Okręgowego wpłynął wniosek PwC o zmianę biegłego, którym jest obecnie osobiście dr. hab. Radosław Pastusiak profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, będący biegłym sądowym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Łodzi. Następnie 16.04.2018 biegły złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji opinii. Zgodnie z informacją telefoniczną z Sądu Okręgowego w Warszawie biegły wniósł o wyznaczenie terminu realizacji opinii na 20.06.2018.


17 października 2017 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie złożone przez PwC. Oznacza to dla nas, że akta sprawy po ich przesłaniu z Sądu Apelacyjnego do Sądu Okręgowego w Warszawie zostaną w najbliższych dniach wysłane do biegłego i będzie on mógł rozpocząć prace nad opinią. Sąd wyznaczył biegłemu czteromiesięczny termin na przygotowanie opinii, co oznacza, że może ona pojawić się w pierwszym półroczy 2018r.


Zgodnie z informacją z Sądu w wyniku złożonego zażalenia przez Interwenienta Ubocznego PwC biegły musiał zwrócić akta przed wykonaniem opinii. Złożone zażalenie dotyczy oddalenia wniosku PGE S.A. o wykładnię postanowienia o powołaniu biegłego.  Oceniamy je, jako próbę (zresztą skuteczną) przedłużenia postępowania. Zażalenie PwC będzie rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny co powinno potrwać około 3-4 miesiące, a ponieważ akta zostały przesłane Sądowi Apelacyjnemu 21.06.2017  ich zwrotu należy spodziewać się w czwartym kwartale 2017. Muszą one następnie zostać ponownie przesłane do biegłego, który rozpocznie prace nad opinią. W naszej ocenie opinia biegłego pojawi się w pierwszej połowie 2018r.


W związku z decyzją Sądu dotyczącą powołania biegłego PGE wniosło o dokonanie wykładni postanowienia sądu. PGE chciało ustalić, jakie wnioski dowodowe i w jakim zakresie Sąd uwzględnił bądź oddalił oraz wniosło o uzupełnienie postanowienia o powołaniu biegłego. 21 kwietnia 2017 Sąd postanowił oddalić wniosek skierowany przez PGE o wykładnie oraz odmówił uzupełnienia postanowienia o powołaniu biegłego.W uzasadnieniu Sąd zwrócił uwagę, iż wydając postanowienie o powołaniu biegłego częściowo zmodyfikował wnioski dowodowe składane przez strony. W związku ze składanymi przez PGE oraz PwC pismami  akta sprawy zostały przekazane biegłemu dopiero 28 kwietnia 2017. Zgodnie z informacją telefoniczną z Sądu biegły powinien przekazać informację dotyczącą kosztów oraz terminu wykonania opinii do 27 maja 2017.


15 marca 2017 roku w sprawie przeciwko PGE S.A (przy udziale PwC Polska Sp. z o.o.) Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił dopuścić dowód z opinii instytutu naukowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw – Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, Instytutu Finansów, Katedry Finansów Korporacji, na okoliczność ustalenia, czy parytet wymiany akcji został określony należycie.

Sąd postanowił również zobowiązać instytut naukowy do sporządzenia opinii na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, zaś w razie potrzeby uzyskania dalszej dokumentacji lub informacji – do zwrócenia się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Warszawie ze wskazaniem dokumentów lub informacji, które winny złożyć strony postępowania w celu sporządzenia opinii.

Sąd zobowiązał Instytut do wskazania w terminie 21 dni przewidywanych kosztów opinii oraz terminu jej wykonania. Termin sporządzenia opinii zostanie wyznaczony po udzieleniu przez instytut naukowy informacji o przewidywanych kosztach jej wykonania oraz uiszczeniu zaliczki na poczet jej wykonania przez Socrates Investment SA w restrukturyzacji.


W związku z licznymi telefonami w sprawie wybory biegłego, chcielibyśmy wyjaśnić postępowanie w tej kwestii. Strony miały czas 1 miesiąca na złożenie propozycji, jednak czas ten liczy się od odebrania listu z Sądu. Jedna ze stron odebrała to postanowienie dopiero 10 stycznia, dlatego ich czas na odpowiedź mija 10 lutego.

Następnie Sąd zwróci się do biegłych, aby ustalić czy są w stanie zająć się sprawą. Oznacza to przesłanie akt sprawy i zapewne termin około miesiąca zanim biegły odpowie czy jest zainteresowany. Dopiero po takim kontakcie Sąd powoła biegłego. W naszej ocenie może to się wydarzyć w kwietniu-czerwcu.


9 grudnia Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Pan Maciej Kruszyński zwrócił się pisemnie do stron o wskazanie, w terminie 1 miesiąca, propozycji biegłego, który mógłby sporządzić opinię w niniejszej sprawie.


 PONIŻEJ PREZENTUJEMY HISTORYCZNE TERMINY ROZPRAW PRZECIWKO

PGE WRAZ Z ICH OPISEM


Relacja z rozprawy z dnia 30 listopada:

Podczas rozprawy został przesłuchany świadek, w osobie biegłego rewident Pana Zbigniewa Telegi. Ze względu na liczne błędy, popełnione w naszej opinii przy wykonywaniu wycen, zgodnie z naszym przewidywaniem na początku rozprawy, świadek oświadczył, że wszystkie dokumenty związane z badaniem planu połączenia zostały zniszczone i może on opowiedzieć tylko to, co pamięta na temat badania. Na każde z zadawanych przez nas pytań Pan Telega odpowiadał, że nie pamięta okoliczności, o które pytamy. Co ciekawe świadek był sobie w stanie przypomnieć te okoliczności, o które pytało PGE lub PwC. Następna rozprawa nie została wyznaczona, Sędzia prowadzący poinformował nas, że na posiedzeniu niejawnym podejmie decyzję o ewentualnym powołaniu biegłego, który będzie weryfikował, czy wyceny wykonane na okoliczność połączenia są prawidłowe.


UWAGA zmiana terminu rozprawy - termin 9 listopada został przesunięty na dzień 30 listopada godz. 12.00, sala 44.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 9 listopada br. Na ten dzień został powołany jeden świadek w osobie Pana Zbigniewa Telegi, biegłego rewidenta który badał plan połaczenia spółek z grupy PGE.


Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 10 sierpnia br. w związku z wnioskiem PwC Polska sp. z o.o. o czas na zapoznanie się z aktami sprawy.

Podczas rozprawy sądowej w dniu 10 sierpnia spółka PwC Polska sp. z o.o. zaprezentowała swoją spółkę jako profesjonalny podmiot uprawniony do wykonywania wycen. Niestety nikt ze strony pozwanej nie odniósł się merytorycznie do żadnych naszych zarzutów. Ponadto sąd postanowił przeprowadzić dowód z odpisu z księgi kacyjnek PGE GiE SA celem weryfikacji czy osoby reprezentowane przez Socrates Investment były akcjonariuszami w dniu rejestracji połaczenia tj. 31 sierpnia 2010r.


27 kwietnia br. odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

W tej sprawie Socrates Investment SA reprezentuje 12 239 akcjonariuszy mniejszościowych pokrzywdzonych w związku z nieprawidłowym i krzywdzącym ustaleniem stosunku wymiany akcji podczas procesu łączenia się spółki PGE Górnictwo i Energetyka SA ze spółką PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Pozew został złożony w Sądzie 12 listopada 2014 roku a wartość zgłaszanych roszczeń sięga blisko 494 mln zł.

W toku postępowania PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazała spółkę PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA. Zapewne z tego powodu, pomimo iż spółka PwC Polska sp. z o.o. nie jest na chwilę obecną stroną pozwu, dołączyła do rozprawy jako interwenient uboczny po stronie PGE.

Podczas tej rozprawy Prezes Zarządu Socrates Pan Marcin Juzoń miał przedstawić prezentację omawiającą sposoby manipulacji wycenami będącymi podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji. Informacja ta na tyle poruszyła prawników PwC Polska sp. z o.o., że zawnioskowali o utajnienie tej części rozprawy i zażądali wyproszenia publiczności. Prezentacja odbyła się „za zamkniętymi drzwiami”.

09 Paź

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie przyjął skargi spółki do rozpoznania wskazując między innymi, iż to bezpośrednio poszkodowany może jedynie taką skargę złożyć. Zakładamy, że będziemy mieli możliwość złożenia kolejnej skargi w przypadku negatywnego zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.


Ze względu na brak zrozumienia ze strony Sądów krajowych w odniesieniu do problemu wyrównania szkody wynikającej z nieekwiwalentnej zamiany akcji, jaka odbyła się na podstawie ustawy konsolidacyjnej, zdecydowaliśmy się na skierowanie pierwszej sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zgodnie z Konwencją Praw Człowieka oraz zapisami protokołów dodatkowych, Polska zobowiązała się do zapewnienia obywatelom spokojnego korzystania z mienia oraz do powstrzymywania się od wydawania ustaw ingerujących w prawo własności. W naszej opinii konsolidacja sektora energetycznego przeprowadzona na bazie ustawy zakładającej nie ekwiwalentność zamiany akcji na korzyść Skarbu Państwa odbyła się z naruszeniem praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka.
Czas rozpoznania Skargi może wynieść kilka lat.
Przypominamy, że równolegle czekamy na pierwszy wyrok Sądu Najwyższego, który powinien pojawić się pod koniec bieżącego roku oraz na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny naszej Skargi Konstytucyjnej.

20 Kwi

sprawa wobec Skarbu Państwa

28.02.2018 Złożyliśmy wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 7/17. Prokuratoria Generalna reprezentująca Skarb Państwa wniosła o oddalenie naszego wniosku.


W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa cały czas oczekujemy na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przyjęciu Skargi do rozpoznania i przedstawieniu jej Rządowi Polskiemu. Można się spodziewać, że taka decyzja zapadnie do końca 2017 roku.


Rozprawa prowadzona w imieniu jednego akcjonariusza przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Najwyższym została przegrana. Niestety możemy spodziewać się, że kolejne powództwa dotyczące pierwszej niekorzystnej zamiany akcji, również będą oddalone. Zakończenie procesów przed polskimi sądami pozwala nam na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po 5 lata walki o sprawiedliwość bardzo chcielibyśmy wierzyć w niezawisłość sądów i liczymy, że inny skład sędziowski dogłębnie przeanalizuje stan faktyczny i dostrzeże, że w trakcie uchwalania ustawy wolą Sejmu (wynikającą z przebiegu prac w sejmie) było umożliwienie akcjonariuszom zamiany akcji na uczciwych zasadach, a w trakcie procesu zamiany pracownicy/akcjonariusze byli wprowadzani w błąd przez urzędników państwowych, którzy zachęcali ich do niekorzystnej dla nich operacji zamiany akcji celem uzyskania dodatkowego dochodu przez Skarb Państwa.  

Zakończenie sprawy przed Sądem Najwyższym oznacza, że wcześniej skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego zostanie odwieszona. Wierzymy, że tym razem Trybunał Konstytucyjny nie umorzy postępowania tylko zajmie stanowisko po dogłębnej analizie przepisów prawa i ich skutków w stosunku do zwykłego obywatela.

21 Maj

Restrukturyzacja spółek Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja S.A.

Większość umów zawartych z naszymi klientami, opiera się na warunkach „bez opłat do czasu wygrania sprawy”. To bezpieczne i wygodne dla klientów, choć kosztowe dla nas, jako organizatora projektu Wspólna Reprezentacja. Spółki Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja SA szukały finansowania zewnętrznego na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań, administracyjnych, sądowych i innych, dlatego decyzją Zarządu przeprowadzono szereg emisji obligacji. Przewlekłość postępowań przed sądami spowodowała brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań w terminie. W połowie 2016 roku Zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji spółek, polegającej na odroczeniu terminu spłaty wszystkich swoich zobowiązań maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022r. Wierzyciele spółek podczas głosowań w sądzie w przeważającej liczbie (ponad 90% osób biorących udział w głosowaniach) oddali głos za przyjęciem propozycji Zarządu. Dnia 12 maja 2017 roku sędzia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Socrates Investment SA, a 13 czerwca 2017 dla Wspólna Reprezentacja SA. Oba postanowienia uprawomocniły się w kwietniu oraz maju 2018. 
Dzięki takiemu postępowaniu umorzone zostały wszystkie postępowania egzekucyjne wobec spółek oraz spółki uzyskały niezbędny czas na kontynuowanie prowadzonych postępowań. To pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań wobec obligatariuszy oraz osób reprezentowanych w postępowaniach sądowych.