Aktualności

13 Sty

sprawa wobec Skarbu Państwa

09.01.2023 Zgodnie z wyznaczonym nam terminem odnieśliśmy się do stanowiska Rządu RP wskazując, że zgodnie z przebiegiem negocjacji pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP, zapisy ustawy miały gwarantować zamianę akcji w oparciu o taką samą wartość jaką uzyskał Skarb Państwa podczas przenoszenia własności swoich akcji. Dokładnie takie stanowisko zajmował Sejm RP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ponadto nie można mówić o dobrowolności zamiany akcji w sytuacji, gdy pracownicy/akcjonariusze zostali zupełnie pozbawieni informacji o wartości zamienianych akcji. Sytuacja, do której doszło w wyniku zawarcia umów zamiany akcji spowodowała, że Skarb Państwa uzyskał niczym nieuprawniony zysk kosztem pracowników/akcjonariuszy. Pomimo naszego przekonania o słuszności stawianych zarzutów, pragniemy podkreślić, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka jest bardzo trudne z tego względu, że Trybunał bardzo niechętnie ingeruje w wyroki wydane na poziomie krajowym. Trzymajcie jednak za nas kciuki.


15.11.2022 Rząd RP przesłał do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowisko w sprawie pierwszej ze skarg przyjętej przez ETPCz do rozpoznania wskazując, że nasza skarga powinna zostać oddalona ze względu na brak naruszenia prawa do uczciwego i rzetelnego procesu sądowego oraz brak naruszenia prawa własności. Rząd Polski wskazał przede wszystkim na dobrowolność zawieranych umów zamiany oraz „specjalny reżim prawny” stworzony przez ustawę z 7.09.2007 o zasadach zamiany akcji.


12.07.2022 W Polsce spółka wyczerpała wszystkie możliwości prowadzenia spraw sądowych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z czym zostały skierowane skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pierwsza z nich została przyjęta i nadano jej „priorytetową procedurę”. Trybunał Praw Człowieka będzie rozstrzygał czy Rząd RP (Polska) naruszył „prawo do uczciwego/rzetelnego procesu” oraz „prawo do ochrony własności”. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ma swoją specyfikę i nie jest łatwo uzyskać w nim orzeczenia obejmującego naprawnienie pełnej szkody zgłaszanej przed sądami krajowymi, co powoduje, że sam fakt przyjęcia skargi do rozpoznania w żadnym stopniu nie gwarantuje w pełni pozytywnego rozstrzygnięcia. Rząd RP ma czas do 4.10.2022 na zaprezentowanie swojego stanowiska.


07.03.2022 Zgodnie z naszymi przewidywaniami Sąd Apelacyjny oddalił naszą apelację w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa. W ustnej argumentacji sąd wskazał na brak jasnych regulacji w zakresie zasad redukcji akcji w ustawie oraz na dobrowolność zamiany akcji. Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku zamierzamy złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


11.01.2022 Wnieśliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z umorzeniem przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze SK 7/17


08.10.2021 Wnieśliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 24/18


24.03.2021r. WYROK TK

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy stanowiące w ocenie sądów podstawę nieekwiwalentnej zamiany akcji są zgodne z zasadami ochrony prawa własności wynikającymi z art. 64 konstytucji dotyczącego ochrony prawa własności. Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu odniósł się jedynie do części zarzutów zgłaszanych przez nas w Skardze Konstytucyjnej i w pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Wydane orzeczenie niesie za sobą negatywne konsekwencje dla prowadzonych przez nas postępowań przed sądami powszechnymi. Należy spodziewać się, że sądy będą oddalały nasze powództwa skierowane przeciwko Skarbowi Państwa. Szerszy komentarz zamieścimy po uzyskaniu dostępu do pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

link do wyroku:
WYROK TK


23.03.2021r. Na stronie TK pojawił się komunikat „przed rozprawą”. Jest w nim streszczenie argumentów podnoszonych przez nas przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego


15.03.2021r. Zgodnie z treścią pisma z Trybunału Konstytucyjnego oraz zgodnie z informacją zawartą na stronie Trybunału dnia 24.03.2021 o godzinie 13:30 nastąpi publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 24/18 dotyczącej zasad zamiany akcji, która odbywała się w latach 2009-2010 na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Dokładnie 6 lat temu 12.03.2015 Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie dotyczące tej samej kwestii zainicjowane pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie (sprawa P16/13). Decyzja Trybunału zapadnie na posiedzeniu niejawnym natomiast treść samego orzeczenie będzie ogłoszona publicznie co będzie można obserwować na żywo za pośrednictwem strony Trybunału Konstytucyjnego. Link poniżej:

Publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego


28.02.2018 Złożyliśmy wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 7/17. Prokuratoria Generalna reprezentująca Skarb Państwa wniosła o oddalenie naszego wniosku.


W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa cały czas oczekujemy na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przyjęciu Skargi do rozpoznania i przedstawieniu jej Rządowi Polskiemu. Można się spodziewać, że taka decyzja zapadnie do końca 2017 roku.


Rozprawa prowadzona w imieniu jednego akcjonariusza przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Najwyższym została przegrana. Niestety możemy spodziewać się, że kolejne powództwa dotyczące pierwszej niekorzystnej zamiany akcji, również będą oddalone. Zakończenie procesów przed polskimi sądami pozwala nam na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po 5 lata walki o sprawiedliwość bardzo chcielibyśmy wierzyć w niezawisłość sądów i liczymy, że inny skład sędziowski dogłębnie przeanalizuje stan faktyczny i dostrzeże, że w trakcie uchwalania ustawy wolą Sejmu (wynikającą z przebiegu prac w sejmie) było umożliwienie akcjonariuszom zamiany akcji na uczciwych zasadach, a w trakcie procesu zamiany pracownicy/akcjonariusze byli wprowadzani w błąd przez urzędników państwowych, którzy zachęcali ich do niekorzystnej dla nich operacji zamiany akcji celem uzyskania dodatkowego dochodu przez Skarb Państwa.  

Zakończenie sprawy przed Sądem Najwyższym oznacza, że wcześniej skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego zostanie odwieszona. Wierzymy, że tym razem Trybunał Konstytucyjny nie umorzy postępowania tylko zajmie stanowisko po dogłębnej analizie przepisów prawa i ich skutków w stosunku do zwykłego obywatela.