Jest już stanowisko Wspólnej Reprezentacji w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 maja 2015r. (wideo z rozprawy dostępneTUTAJ)

Stanowisko zamieściliśmy w naszym dziale KOMUNIKATY.

Poniżej (pod zdjęciem) prezentujemy w bardzo prosty sposób analizę naszego stanowiska. 

www

Czytając samodzielnie przepisy ustawy zwykły obywatel nie może uznać za sprawiedliwy wydany przez Sąd Apelacyjny wyrok w sprawie jednego z naszych klientów. Dlatego też zamierzamy złożyć od niego kasację.

Sejm RP w art. 8 ustawy zobowiązał Ministra Skarbu Państwa do zorganizowania zamiany akcji. Wśród czynności jakie miał wykonać Minister było:

1. Określenie liczby akcji przeznaczonych do zamiany.
2. Określenie trybu dokonywania zamiany.

Te dwa punkty zawierają wszystkie czynności jakie są potrzebne aby uprawniony akcjonariusz mógł podpisać umowę zamiany akcji, w tym przygotowanie treści umowy i dokonanie niezbędnych wyliczeń.
Sejm w art. 8 wprowadził również ograniczenie dla Ministra Skarbu Państwa

1. Musi brać pod uwagę wartość akcji.
2. Musi traktować równo akcjonariuszy i pracowników.
3. Musi zorganizować proces zamiany zgodną z interesem uprawnionych.

Sąd Apelacyjny stwierdził natomiast, że:
prawidłowe rozumienie tego przepisu powoduje, że w niektórych spółkach zamiana może być ekwiwalentna a w niektórych może być „mniej lub bardziej” ekwiwalentna.
Minister nie musi brać pod uwagę równego traktowania akcjonariuszy i pracowników oraz przy zamianie może pominąć wartości akcji

Trudno nam z takim orzeczeniem się zgodzić w sytuacji w której pracownicy Kopalni Bełchatów zostali potraktowani gorzej niż pracownicy Elektrowni Bełchatów, a ci z kolei zostali potraktowani gorzej od pracowników Elektrowni Kozienice (w tej spółce zamiana była ekwiwalentna).

Poniżej fragment art. 8.1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.:

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych (…) do nabycia przez uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, (…) tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.