sprawa wobec Skarbu Państwa

24.03.2021r. WYROK TK

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy ustawy stanowiące w ocenie sądów podstawę nieekwiwalentnej zamiany akcji są zgodne z zasadami ochrony prawa własności wynikającymi z art. 64 konstytucji dotyczącego ochrony prawa własności. Trybunał Konstytucyjny w wydanym orzeczeniu odniósł się jedynie do części zarzutów zgłaszanych przez nas w Skardze Konstytucyjnej i w pozostałym zakresie umorzył postępowanie. Wydane orzeczenie niesie za sobą negatywne konsekwencje dla prowadzonych przez nas postępowań przed sądami powszechnymi. Należy spodziewać się, że sądy będą oddalały nasze powództwa skierowane przeciwko Skarbowi Państwa. Szerszy komentarz zamieścimy po uzyskaniu dostępu do pisemnego uzasadnienia orzeczenia.

link do wyroku:
WYROK TK


23.03.2021r. Na stronie TK pojawił się komunikat „przed rozprawą”. Jest w nim streszczenie argumentów podnoszonych przez nas przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego15.03.2021r. Zgodnie z treścią pisma z Trybunału Konstytucyjnego oraz zgodnie z informacją zawartą na stronie Trybunału dnia 24.03.2021 o godzinie 13:30 nastąpi publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 24/18 dotyczącej zasad zamiany akcji, która odbywała się w latach 2009-2010 na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Dokładnie 6 lat temu 12.03.2015 Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie dotyczące tej samej kwestii zainicjowane pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie (sprawa P16/13). Decyzja Trybunału zapadnie na posiedzeniu niejawnym natomiast treść samego orzeczenie będzie ogłoszona publicznie co będzie można obserwować na żywo za pośrednictwem strony Trybunału Konstytucyjnego. Link poniżej:

Publiczne ogłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego28.02.2018 Złożyliśmy wniosek o zawieszenie postępowania do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygnaturze SK 7/17. Prokuratoria Generalna reprezentująca Skarb Państwa wniosła o oddalenie naszego wniosku.


W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa cały czas oczekujemy na decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o przyjęciu Skargi do rozpoznania i przedstawieniu jej Rządowi Polskiemu. Można się spodziewać, że taka decyzja zapadnie do końca 2017 roku.


Rozprawa prowadzona w imieniu jednego akcjonariusza przeciwko Skarbowi Państwa przed Sądem Najwyższym została przegrana. Niestety możemy spodziewać się, że kolejne powództwa dotyczące pierwszej niekorzystnej zamiany akcji, również będą oddalone. Zakończenie procesów przed polskimi sądami pozwala nam na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Po 5 lata walki o sprawiedliwość bardzo chcielibyśmy wierzyć w niezawisłość sądów i liczymy, że inny skład sędziowski dogłębnie przeanalizuje stan faktyczny i dostrzeże, że w trakcie uchwalania ustawy wolą Sejmu (wynikającą z przebiegu prac w sejmie) było umożliwienie akcjonariuszom zamiany akcji na uczciwych zasadach, a w trakcie procesu zamiany pracownicy/akcjonariusze byli wprowadzani w błąd przez urzędników państwowych, którzy zachęcali ich do niekorzystnej dla nich operacji zamiany akcji celem uzyskania dodatkowego dochodu przez Skarb Państwa.  

Zakończenie sprawy przed Sądem Najwyższym oznacza, że wcześniej skierowana sprawa do Trybunału Konstytucyjnego zostanie odwieszona. Wierzymy, że tym razem Trybunał Konstytucyjny nie umorzy postępowania tylko zajmie stanowisko po dogłębnej analizie przepisów prawa i ich skutków w stosunku do zwykłego obywatela.