Aktualności

21 Maj

Restrukturyzacja spółek Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja S.A.

Większość umów zawartych z naszymi klientami, opiera się na warunkach „bez opłat do czasu wygrania sprawy”. To bezpieczne i wygodne dla klientów, choć kosztowe dla nas, jako organizatora projektu Wspólna Reprezentacja. Spółki Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja SA szukały finansowania zewnętrznego na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań, administracyjnych, sądowych i innych, dlatego decyzją Zarządu przeprowadzono szereg emisji obligacji. Przewlekłość postępowań przed sądami spowodowała brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań w terminie. W połowie 2016 roku Zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji spółek, polegającej na odroczeniu terminu spłaty wszystkich swoich zobowiązań maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022r. Wierzyciele spółek podczas głosowań w sądzie w przeważającej liczbie (ponad 90% osób biorących udział w głosowaniach) oddali głos za przyjęciem propozycji Zarządu. Dnia 12 maja 2017 roku sędzia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Socrates Investment SA, a 13 czerwca 2017 dla Wspólna Reprezentacja SA. Oba postanowienia uprawomocniły się w kwietniu oraz maju 2018. 
Dzięki takiemu postępowaniu umorzone zostały wszystkie postępowania egzekucyjne wobec spółek oraz spółki uzyskały niezbędny czas na kontynuowanie prowadzonych postępowań. To pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań wobec obligatariuszy oraz osób reprezentowanych w postępowaniach sądowych.