Aktualności

03 Cze

Jest już stanowisko Wspólnej Reprezentacji w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego

Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 29 maja 2015r. (wideo z rozprawy dostępneTUTAJ)

Stanowisko zamieściliśmy w naszym dziale KOMUNIKATY.

Poniżej (pod zdjęciem) prezentujemy w bardzo prosty sposób analizę naszego stanowiska. 

www

Czytając samodzielnie przepisy ustawy zwykły obywatel nie może uznać za sprawiedliwy wydany przez Sąd Apelacyjny wyrok w sprawie jednego z naszych klientów. Dlatego też zamierzamy złożyć od niego kasację.

Sejm RP w art. 8 ustawy zobowiązał Ministra Skarbu Państwa do zorganizowania zamiany akcji. Wśród czynności jakie miał wykonać Minister było:

1. Określenie liczby akcji przeznaczonych do zamiany.
2. Określenie trybu dokonywania zamiany.

Te dwa punkty zawierają wszystkie czynności jakie są potrzebne aby uprawniony akcjonariusz mógł podpisać umowę zamiany akcji, w tym przygotowanie treści umowy i dokonanie niezbędnych wyliczeń.
Sejm w art. 8 wprowadził również ograniczenie dla Ministra Skarbu Państwa

1. Musi brać pod uwagę wartość akcji.
2. Musi traktować równo akcjonariuszy i pracowników.
3. Musi zorganizować proces zamiany zgodną z interesem uprawnionych.

Sąd Apelacyjny stwierdził natomiast, że:
prawidłowe rozumienie tego przepisu powoduje, że w niektórych spółkach zamiana może być ekwiwalentna a w niektórych może być „mniej lub bardziej” ekwiwalentna.
Minister nie musi brać pod uwagę równego traktowania akcjonariuszy i pracowników oraz przy zamianie może pominąć wartości akcji

Trudno nam z takim orzeczeniem się zgodzić w sytuacji w której pracownicy Kopalni Bełchatów zostali potraktowani gorzej niż pracownicy Elektrowni Bełchatów, a ci z kolei zostali potraktowani gorzej od pracowników Elektrowni Kozienice (w tej spółce zamiana była ekwiwalentna).

Poniżej fragment art. 8.1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.:

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób określenia liczby akcji spółki konsolidującej przeznaczonych (…) do nabycia przez uprawnionych akcjonariuszy w drodze zamiany akcji spółki konsolidowanej, (…) tryb dokonywania zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mając na uwadze równe traktowanie uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy, wartość akcji spółek konsolidowanych i konsolidujących oraz konieczność zapewnienia zgodnie z interesem uprawnionych pracowników i uprawnionych akcjonariuszy organizacji czynności związanych z udostępnianiem i zamianą akcji.

 

23 Mar

Wyrok z dnia 3 marca 2016r. w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Socrates Investment SA skierowane przeciwko Skarbowi Państwa w związku z nieprawidłowościami podczas procesu konsolidacji sektora energetycznego. W toku postępowania udowodniliśmy:

a) że Akcjonariusze przekazali na rzecz Skarbu Państwa akcje o wartości większej aniżeli uzyskane w zamian,

b) powołując się na dokumenty dotyczące przebiegu procesu legislacyjnego oraz oficjalne stanowisko Sejmu wskazywaliśmy, że wolą Ustawodawcy było przeprowadzenie uczciwej zamiany akcji, w której Akcjonariusze otrzymają równowartość oddawanych akcji.

Powyższe argumenty nie przekonały Sądu do konieczności wyrównania różnicy w wartościach akcji. Sąd argumentował, że uchwalone pierwotnie przez Sejm przepisy były niejasne a wprowadzona nowelizacja nie pozwalała na zastosowanie zasady ekwiwalentności świadczeń.

Do końca kwietnia 2016 roku Socrates planuje złożyć apelację od wyroku do Sądu II Instancji w Warszawie.

05 Lut

pierwsza rozprawa przeciwko PGE

Na 27 kwietnia 2016r. zostało wyznaczone pierwsze posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, na którym sąd będzie rozpatrywał sprawę przeciwko PGE Polska Grupa Energetyczna SA dotyczącą 12 239 akcjonariuszy, którzy podpisali z nami umowę do listopada 2014r.

30 Lis

Co nowego w naszych sprawach

Jak pisaliśmy we wcześniejszych komunikatach z dwóch pierwszych orzeczeń w sprawach prowadzonych w imieniu pojedynczych akcjonariuszy z maja oraz czerwca bieżącego roku, wynika, że sądy uzasadniają swoje decyzje odmienne niż Trybunał Konstytucyjny, Sejm, Biuro Analiz Sejmowych czy też Prokurator Generalny.

Uzasadnienie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakłada, że nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia zamiany akcji w taki sposób, aby akcjonariusze otrzymali równowartość swoich akcji. Sąd Apelacyjny stwierdził również, że akcjonariusze w pełni świadomie akceptowali krzywdzące warunki zamiany akcji.

Z takim stanowiskiem sądu nie zgadzamy się, dlatego też 21 listopada br. złożyliśmy Skargę Kasacyjną do Sądu Najwyższego tym bardziej, że Sąd Apelacyjny w swoich rozważaniach pominął najważniejszy dla akcjonariuszy artykuł 8 Ustawy, który dosłownie nakazuje Ministrowi Skarbu Państwa uwzględnienie wartości akcji w przygotowywanych umowach zamiany akcji.

Ze względu na fakt, iż Sąd Apelacyjny zinterpretował przepisy odmiennie niż Trybunał Konstytucyjny równocześnie trwają prace nad Skargą Konstytucyjną, która zostanie wysłana do Trybunału Konstytucyjnego do 21 grudnia 2015 r.

W sprawie przeciwko PGE SA w ramach odpowiedzi na pozew po 5 latach walki uzyskaliśmy dostęp do wycen wykonanych na okoliczność połączenia oraz wewnętrznych dokumentów spółek (Elektrowni, Kopalni) dotyczących oceny wartości majątku dokonywanej przez Zarządy spółek. Zgromadzony materiał jednoznacznie wskazuje, że doszło do celowego zaniżenia wartości wszystkich Elektrowni poprzez stosowanie nierynkowych cen energii w obrocie pomiędzy spółkami a PGE co spowodowało zaniżenie wartości parytetu wymiany akcji na niekorzyść pracowników, którzy byli akcjonariuszami spółki PGE GiE SA. Dodatkowym źródłem szkody jest przyjęcie przez PGE SA założenia, że  akcje spółki PGE GiE SA będące własnością PGE SA mają wyższą wartość aniżeli akcje należące do akcjonariuszy mniejszościach. W odpowiedzi na pozew PGE SA wskazało firmę doradczą PwC Polska sp. z o.o. jako odpowiedzialną za sporządzenie wycen, które w naszej ocenie są krzywdzące dla akcjonariuszy. Czekamy na ostateczne stanowisko PGE SA w procesie. Pierwsza rozprawa spodziewana jest w pierwszym kwartale 2016 r.

02 Cze

Prezydent RP i Prezydent-elekt napisali do Wspólnej Reprezentacji

Kancelaria Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Sztab Wyborczy Prezydenta-elekta Andrzeja Dudy w listach do nas odniosły się do sprawy odszkodowań!

Treści listów dostępne w naszym dziale POBIERZ.