Aktualności

21 Maj

Restrukturyzacja spółek Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja S.A.

Większość umów zawartych z naszymi klientami, opiera się na warunkach „bez opłat do czasu wygrania sprawy”. To bezpieczne i wygodne dla klientów, choć kosztowe dla nas, jako organizatora projektu Wspólna Reprezentacja. Spółki Socrates Investment S.A. oraz Wspólna Reprezentacja SA szukały finansowania zewnętrznego na pokrycie kosztów prowadzonych postępowań, administracyjnych, sądowych i innych, dlatego decyzją Zarządu przeprowadzono szereg emisji obligacji. Przewlekłość postępowań przed sądami spowodowała brak możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań w terminie. W połowie 2016 roku Zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji spółek, polegającej na odroczeniu terminu spłaty wszystkich swoich zobowiązań maksymalnie do dnia 31 grudnia 2022r. Wierzyciele spółek podczas głosowań w sądzie w przeważającej liczbie (ponad 90% osób biorących udział w głosowaniach) oddali głos za przyjęciem propozycji Zarządu. Dnia 12 maja 2017 roku sędzia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu Socrates Investment SA, a 13 czerwca 2017 dla Wspólna Reprezentacja SA. Oba postanowienia uprawomocniły się w kwietniu oraz maju 2018. 
Dzięki takiemu postępowaniu umorzone zostały wszystkie postępowania egzekucyjne wobec spółek oraz spółki uzyskały niezbędny czas na kontynuowanie prowadzonych postępowań. To pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań wobec obligatariuszy oraz osób reprezentowanych w postępowaniach sądowych.

12 Paź

Czy ze Skarbem Państwa można wygrać?

W ostatnim czasie wielu z naszych Klientów oraz Inwestorów zadawało pytania czy ze Skarbem Państwa można wygrać. Tym bardziej kwotę rzędu 500 mln zł, o które walczymy w Państwa imieniu. Poniżej prezentujemy link do artykułu, który pokazuje, że jest to możliwe. Prowadzone przez nas procesy sądowe, pomimo iż trwają już ponad 5 lat, nie są jeszcze zakończone. Nasz zespół każdego dnia dokłada starań, aby zakończyły się sukcesem, dlatego nie należy niczego przekreślać tylko czekać na wyroki sądów i Trybunału Sprawiedliwości.

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,22479971,skarb-panstwa-bedzie-musial-zaplacic-760-mln-zl-kolejny-akt.html#BoxBizLinkImg

27 Cze

Skarga Konstytucyjna w Trybunale

Wiadomość z dnia: 27 czerwca 2017

W sprawie toczonej przed Trybunałem Konstytucyjnym czekamy na decyzję Sejmu o wyznaczeniu posła, który będzie reprezentował Sejm przed Trybunałem oraz na opinie Sejmu, Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego. Jak do tej pory pojawiła się już opinii Ministerstwa Energetyki, który jest następcą Ministerstwa Skarbu Państwa. Oczywiście ta opinii jest dla nas niekorzystna. 


Wiadomość z dnia: 4 kwietnia 2017

23 marca 2017 Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję o podjęciu zawieszonego postępowania i o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej Socrates Investment S.A.  W uzasadnieniu postanowienia Sędzia Lech Morawski wskazał, że „skarżąca (Socrates) prawidłowo określiła przedmiot kontroli, wskazała, które konstytucyjne prawa i w jaki sposób zostały – jej zdaniem – naruszone, a także obszernie i szczegółowo uzasadniła sformułowane w skardze zarzuty, przedstawiając argumenty na ich poparcie”.

W chwili obecnej oczekujemy na nadanie sygnatury i przekazanie akt sprawy do Sejmu, Ministra Skarbu Państwa, oraz Prokuratora Generalnego celem przedstawienia przez te instytucje swoich opinii w sprawie.


Wiadomość z dnia: 17 stycznia 2017

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pani Julia Przyłębska 17 stycznia 2017r. wydała zarządzenie, w którym przekazała Skargę skierowaną przez Socrates do Trybunału Konstytucyjnego do rozpatrzenia na poziomie wstępnej kontroli Sędziemu Lechowi Morawskiem w miejsce byłego Prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja skończyła się w grudniu. W chwili obecnej czekamy na decyzję o odwieszeniu postępowania. Po odwieszeniu postępowania Sędzia Lech Morawski  będzie rozstrzygał o przyjęciu Skargi do merytorycznego rozpatrzenia lub o odmowie nadania jej dalszego biegu (na co przsługuje zażalenie). Wierzymy, że Skarga zostanie skierowana do merytorycznego rozstrzygnięcia. Na dzień dzisiejszy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie określić, w jakim terminie taka decyzja może zapaść. W praktyce zdarzało się, że trwało to miesiąc, ale również może to trwać nawet rok. W przypadku przyjęcia Skargi do rozpatrzenia będziemy musieli czekać na wyznaczenie terminu rozprawy, co również nie nastąpi szybko.


Poniżej treść naszego komunikatu, który umieścilismy po złożeniu Skargi.


Socrates Investment SA wniósł Skargę Konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.

Mamy nieodparte wrażenie, że sprawy podnoszone przez Socrates Investment SA w Sądach są traktowane jak „gorący kartofel”. Z jednej strony mamy jednoznaczne stanowisko Sejmu wskazujące, że wolą Ustawodawcy była uczciwa zamiana akcji pomiędzy Skarbem Państwa a Akcjonariuszami, jednakże z drugiej strony Sądy uznają, że treść samych przepisów była niezgodna z wolą UstawodawcyW tej sytuacji w 2013 Sąd Okręgowy skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, który po dwóch latach umorzył postępowanie wskazując w uzasadnieniu pisemnym, że przepisy, na które powołuje się Minister Skarbu Państwa i Sąd nie mogą być podstawą zastosowanej w praktyce nieekwiwalentnej zamiany akcji. Stanowisko Trybunału wyrażone w uzasadnieniu do postanowienia o umorzeniu postępowania nie jest wiążące dla Sądów, więc w uzyskanych po orzeczeniu Trybunału  wyrokach Sądy podtrzymują swoje stanowisko.

W tej sytuacji wykorzystując uprawnienie wynikające z zakończonego w 2015 roku postępowania przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie 21 grudnia 2015 roku Socrates wniósł do Trybunału Konstytucyjnego Skargę Konstytucyjną. Uważamy, że sytuacja, w której Minister Skarbu Państwa wnosi do Sejmu projekt ustawy, który przedstawia posłom, jako dający uprawnienie do ekwiwalentnej zamiany akcji, a następnie już po uchwaleniu tejże ustawy ten sam Minister twierdzi, że Sejm uchwalił coś innego i on nie może dokonać uczciwej zamiany, jest nie do pogodzenie z zasadami Konstytucyjnymi.  W chwili obecnej Skarga jest na etapie wstępnej weryfikacji.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo sprawdzić, na jakim etapie jest weryfikacja proszę dzwonić do Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych Trybunału Konstytucyjnego pod numer 22 657 45 88 powołując się na sprawę wniesioną przez Socrates Investment SA o sygnaturze TS 398/15.

04 Lis

WAŻNY KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY GRUPY BOT

Dotyczy osób, które podpisały z nami umowę tzw. Wspólna Reprezentacja 2 dotyczącą drugiej zamiany akcji  - tej automatycznej (zamiana akcji PGE GiE S.A. na akcje PGE S.A. w wyniku połączenia spółek).

W toku postępowania sądowego w sprawie przeciwko PGE SA uzyskaliśmy dostęp do materiałów, które potwierdzają, iż doszło do celowego zaniżenia wartości posiadanych przez Państwa akcji przed połączeniem.

W ramach odpowiedzi na pozew, PGE Polska Grupa Energetyczna SA wskazało PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA a tym samym również za szkodę powstałą w wyniku zaniżenia wartości PGE GiE SA.

W takiej sytuacji, aby maksymalnie zabezpieczyć Państwa interesy, należy podjąć czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia roszczeń wobec PwC Polska sp. z o.o. na wypadek gdyby sąd uznał, że odpowiedzialność ponosi PwC Polska sp. z o.o.

W związku z tym, iż pozew przeciwko PGE był do tej pory w całości finansowany przez nas, a na dzień dzisiejszy nie możemy przeznaczyć kolejnych środków na opłacenie czynności zmierzających do przerwania biegu przedawnienia przygotowaliśmy dla Państwa propozycję.

Nie czekaj. Zadzwoń do nas i dokonaj niezbędnych formalności.

21 Lip

otwarcie biura w Bełchatowie

Miło nam poinformować, że specjalnie dla Państwa komfortu, chcąc ułatwić i przyspieszyć proces podpisywania dokumentów związanych z podwyższeniem odszkodowania od PGE oraz powództwem przeciwko PwC, ponownie uruchomiliśmy biuro w Bełchatowie przy ul. Mielczarskiego 2A (nad apteką Słoneczną).

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00 można w nim zostawić podpisane aneksy oraz umowy. 
Telefon kontaktowy do biura w Bełchatowie 533 011 591.

Serdecznie zapraszamy.